: جستجو

(بعض مستحبات)

س1:  اگر بعض چيزهائى كه تازگى دارد در بعضى از شهرها انسان را به حرام مى اندازد آيا واجب است كه از آن شهر كوچ نمايد؟
ج1:  عقل حكم به وجوب بيرون رفتن از آنجا به خاطر دورى نمودن از حرام مى نمايد اما شرعاً لازم است كه حرام را ننمايد نه چيز ديگر.
س2:  حكم دزدى كردن در ممالك اروپا و مخالفت نمودن به قانونهاى آنان نسبت به مسلمانى كه مسافرت به اروپا مى نمايند و يا به پناهندگان و اقامت كنندگان در آنجا كه برگ اقامه گرفته اند چطور است؟ با تأثير منفى كه اين تجاوزات دارد ؟
ج2:  در حرام بودن تصرفى كه اسلام را در نظر آنها بد جلوه مى نمايد، و يا به مؤمنين ضرر مى رساند اشكال نيست، همانطورى كه بر مؤمن حرام است كه به مال ديگرى در صورت امين دانستن او و مسلط كردن بر مالش خيانت نمايد چون خيانت در امانت به هر كسى كه بوده باشد كافر باشد و يا ناصب حرام است.
س3:  آيا وفا نكردن به وعده جايز است؟ و آيا در صورتى كه مى خواهد خلف وعده نمايد وعده دادن جايز است؟
ج3:  وفا نكردن با كراهت شديد جايز است، ولى از اوّل نيّت عدم وفا به وعده داشته باشد وعده كردن حرام است چنانچه وعده بطور جز مى باشد و اگر به صيغه جزمى نباشد حرام نمى باشد مثل اينكه بگويد لك علّى ان افعل كذا براى تو در گردن من هست كه اين چنين بكنم و قصد اخبار از اين ننمايد.
س4:  آيا خون اهل كتاب محترم است و گرفتن مال او حرام است بشرط اينكه ذمّى باشد؟
ج4:  بلى اين شرط است، ولى خيانت كردن در امانت ذمّى هم نباشد جايز نيست.
س5:  شخصى كه دوستش او را به خوردن طعام دعوت كرده است ولكن اين شخص مدعّو در راه بدست آوردن زندگى دوستش شك دارد كه از حرام باشد، آيا جايز است بر او كه دعوت او را قبول نمايد يا نه؟
ج5:  بلى جايز است بر او كه قبول نمايد.
س6:  آيا بر آوردن حاجت مؤمن افضل از طواف و حجّ واجب و يا مستحب است، همانطورى كه در روايات آمده و مردم هم مى گويند؟
ج6:  آنكه در روايت آمده است اينست كه برآوردن حاجت مؤمن افضل از طواف مستحب است.
س7:  آيا طريقه مستحبى در مو كوتاه بودن است يا بلند بودن با نرمه گوشها است؟
ج7:  آنكه از اخبار ظاهر مى شود اين است كه سنّت در تراشيدن موى سر است بلى اگر بلند شد از نرمه گوشت تجاوز نكند.

«« « 1 » »»