: جستجو

(نماز ودفن بر ميّت)

س1:  اگر انتقال دادن جنازه جنازه مؤمن حرجى نباشد حكم چيست ؟
ج1:  دفن كردن جايز است مگر اينكه توهين به مرده باشد .
س2:  در كشورهاى غربى كه قبرستانى براى مسلمانان نمى باشد آيا دفن جنازه مؤمن كه آنجا مرده است جايز است در صورتى كه انتقال دادن جنازه به بلاد مسلمين حرجى مى باشد ؟
ج2:  بلى جايز است .
س3:  آيا جنازه اى كه شك در مسلمانى آن هست دفن نمودن آن در قبرستان مسلمانان جايز است ؟
ج3:  بلى جايز است مگر اينكه محكوم به كافر بودن باشد مثل جنازه اى كه در شهر كفر پيدا شده است كه در آن صورت حرام مى شود دفن آن در قبرستان مسلمانان اگر اين دفن نمودن تجليل از آن باشد .
س4:  آب پاشى قبر تا چند مدت است ؟
ج4:  مستحب است تكرار آن تا چهل روز بلكه تا چهل ماه هم مستحب است .
س5:  كاشتن روى قبرى كه هموار نشده است چه حكمى دارد ؟
ج5:  حكم آن مثل سابق است .
س6:  كاشتن روى قبرى كه هموار شده چطور است ؟
ج6:  اگر به ميّت ضرر نرساند عيب ندارد .
س7:  آيا انتقال جنازه از قبرى به قبر ديگرى به جهت اينكه به قبر پدر و مادرش نزديك باشد و همچنين به مقبره هاى خصوصى كه در نجف اشرف است انتقال دادن جايز است ؟
ج7:  جايز است انتقال دادن اگر به مصلحت ميّت باشد مثل اينكه منتقل كنند به مكانهاى مشرّفه و يا انتقال دهند به مقبره خانواده اش براى احترام آن و يا به جهت اينكه بيشتر يادآورى شود و بيشتر قرآن خوانده شود و طلب رحمت در حق او فزونتر گردد ، ولى واجب است كه منتظر خشك شدن او بوده و در حد امكان بدينوسيله كتمان سرّ نمايند تا از هتك حرمت دورى نموده باشند .
س8:  اگر شخصى در كشورهاى غرب وفات كند و حمل جنازه به كشورهاى مسلمانان براى دفن در قبرستان مسلمانان امكان ندارد آيا دفن آن در قبرستان كفار جايز است ؟
ج8:  بلى در فرض مذكور جايز است .
س9:  اگر چندين روز جنازه بماند و بوى بدنش چنان تغيير يابد كه مؤمنين از غسل دادن و تيمم كردن آن به حرج افتند آيا در اين صورت دفن آن بدون غسل جايز است ؟ و در صورتى كه غسل واجب باشد آيا غسل دادن به شخص معيّنى واجب است ؟
ج9:  واجب است غسل دادن آن اگر به بدن ميّت ضرر نرساند و با اين شرط ترك غسل جايز نيست مگر اينكه تحمّل نمودن بوى بد آن حرجى باشد به طورى كه هيچ كس اقدام به غسل دادن نكند كه در اين صورت با تيمم برمى دارند مگر اينكه آنهم همان طور كه گفتيم متعذر باشد آن وقت بدون غسل و تيمم دفن مى شود ولى امكان دفن آن و عدم امكان تيمم آن فرض نشدنى است .
س10:  آيا در تكبير چهارم بر جنازه كودك شش ساله دعا بخشوده شدن و مغفرت واجب است ؟
ج10:  براى ميّت دعا واجب نيست و دعا بر پدر و مادر آن كافى است .
س11:  اگر شخصى بوسيله حلق آويزان نمودن و يا به جهت استعمال مواد مخدّر و يا به واسطه چيزهائى كه باعث مرگ مى شود خودكشى كند و يا اينكه به فسق و فجور معروف باشد و تفاوت نمى كند بر اينكه آشكارا گناهها را انجام مى دهد و يا در خلوت ولى در ميان منطقه به ناپاكى و فسق و فجور معروف است ، آيا به جنازه و فاتحه اين شخص حضور يافتن چطور است ؟ و چگونه با بازماندگان آن بايد رفتار كرد ؟
ج11:  به جنازه و تشيع و همانند آنها حاضر شدن جايز است مگر اينكه اين حضور باعث رغبت مردم به حرام باشد و يا اينكه حاضر نشدن نهى از منكر باشد آن وقت واجب است كه انسان كفايت كند بر كمترين واجب و آن عبارت از تجهيز شرعى ، غسل دادن و كفن كردن و نماز و دفن است .
س12:  حكم بچّه اى سقط شده از لحاظ كفن كردن و غسل دادن و حنوط نمودن و دفن كردن را بيان فرمائيد ؟
ج12:  حكم اين به طور تفصيل در رساله منهاج الصالحين و احكام فقهيّه بيان شده و در دومى در صفحه 74 عبارت اين چنين است : نماز بر بچه سقط شده شرعى نيست ولى اگر خلقتش كامل و اعضايش تمام باشد غسل داده مى شود و كفن و حنوط مى كنند و دفن مى نمايند ، و بنابر احتياط وجوبى اگر چهار ماهش تمام باشد و خلقتش كامل نباشد باز هم همين كار را انجام مى دهند و در غير اين صورت فقط دفنش واجب است و بنابر احتياط وجوبى او را در پارچه اى مى پيچند و غسل داده نمى شود و حنوط نمى كنند و به نظر ما ديگر جاى سؤالى باقى نمى ماند .
س13:  شخصى كه گم شده بود پس از مدت طولانى از زير خاك جنازه اش را پيدا كردند كه كالبد بزرگى از او باقى مانده است ، آيا نماز خواندن بر آن واجب است ؟ و آيا تلقين آن مستحب است ؟
ج13:  واجب است كه واجبات تجهيز را از غسل و تيمم و سپس تكفين و نماز و دفن در حق او انجام دهند ، و مستحب است آن چيزهائى كه از مستحبات ممكن است در حق او اجراء شود از جمله تلقين را اجراء نمايند .

«« « 1 » »»