: جستجو

(صحت بعض كتابها و احاديث)

س1:  رأى جنابعالى در خصوص كتاب (مشارق انوار اليقين فى اسرار امير المؤمنين (عليه السلام)) كه تأليف حافظ رجب برسى است چيست؟ چونكه در خصوص تأليف كننده و يا كتاب براى ما توثيقى نرسيده است؟
ج1:  براى ما طريقى بر ثابت كردن صحّت كتاب نمى باشد.
س2:  خطبه بيان و خطبه كوثريّه كه از امام على (عليه السلام) روايت شده است صحيح است يا نه؟
ج2:  دو خطبه ياد شده بطريقى كه معتبر باشد نزد ما ثابت نشده است.

«« « 1 » »»