: جستجو

(مدح ديگران)

س1:  آيا تعريف نمودن و مدح كردن از كسى كه لياقت مدح را ندارد در ميان جماعتى از مردم از روى تقيّه جايز است يا نه؟
ج1:  بلى جايز است.

«« « 1 » »»