: جستجو

(ياد گرفتن احكام)

س1:  زنى كه در ياد گرفتن احكام شرعى خود كوتاهى مى كند و تكيه بر رسم و عرف مى نمايد و چنان مى داند كه من جاهل نيستم و مى دانم حكم آن چيست بيان فرمائيد؟
ج1:  كوتاهى كردن در ياد گرفتن احكام شرعى كه سر آمد انسان مى شود جايز نيست.
س2:  آيا كسى كه مسائل شرعى را از روى عمد ياد نمى گيرد از گناهكاران است؟
ج2:  بلى او از معصيت كنندگان مى باشد در صورتى كه ندانستن او سبب عمل نكردن به احكام شرعى باشد.

«« « 1 » »»