: جستجو

(تربت حسينى)

س1:  اگر تربت حسينى (بر صاحب آن هزاران تهيت و سلام باشد) از حيّز استفاده كردن افتاد، و با آن نماز خواندن ممكن نشد آن را چه كنيم؟
ج1:  در جائى گذاشته مى شود كه در معرض اهانت نباشد همانند آب جارى و مثل آن.

«« « 1 » »»