: جستجو

(حكم مال مجهول مالك)

س1:  مردى كه تعميرات موتورها را مى نمايد، و در طول زمان چند تا موتور كه شمارش كم نيست جمع شده كه صاحبانش شناخته نمى شود، و در اثر رطوبت و خاك گرفتگى در معرض نابودى هستند، چه بكند و چگونه در آنها تصرف نمايد؟
ج1:  با نااميدى از يافتن صاحبان آنها ، آنها را از طرف صاحبانشان صدقه مى دهد، و اگر ممكن نباشد مى فروشد و پولش را احسان مى نمايد.
س2:  موقعى كه كسى به سوئد مى آيد و پناهنده مى شود، و بعد از تحصيل اقامه و برگ اقامه بر آن شخص به تعداد خانواده اش وام مى دهند، و اين وام را پس از دو سال از اقامه اش يك مرتبه و يا به اقساط بايد پرداخت نمايد ولى با اقساط بر آن منفعت علاقه مى گيرد، ولى در پرداخت يك مرتبه منفعت تعلق نمى گيرد، و در امكان من هست به آنها توجهى نكنم و آن را بكلى ندهم، پس كدامين آنها براى من جايز است؟ و معلوم باشد كه طرف قرض دولتى مى باشد؟
ج2:  براى شما بهتر پرداخت آن است، و اختيار دارى كه يك مرتبه پرداخت كنى و يا اينكه تدريجى بدهى، و اما منافع آن عيب ندارد كه به نيّت ماليات دولتى نه به نيّت منفعت وام پرداخت نمايى.
س3:  مجهول المالك و غير آن كه بدون اذن حاكم شرع و يا نايب آن خرج مى شود حكمش چيست؟
ج3:  خوب مى شود كه به حاكم شرعى مراجعه شود و توضيح دهد كه چگونه مجهول المالك بدستش رسيده و چگونه خرج كرده است، تا اينكه حاكم شرع حكم آن را توضيح دهد.
س4:  خرج كردن مجهول المالك براى فقير شرعى است، و يا در موردهاى ديگر هم مى توان صرف نمود مثل اينكه به جوانى كه مى خواهد ازدواج نمايد و به دادن مهريّه توانايى ندارد، و آيا دادن آن به سيّد هاشمى فقير جايز است يا نه؟
ج4:  مصرف مجهول المالك فقير است اگر چه سيّد هاشمى باشد، و جوان ذكر شده اگر احتياج به ازدواج دارد، و نمى تواند نفقه هايش ( مخارج لزوميش ) را بدست آورد فقير مى شود و از موارد صرف مجهول المالك مى گردد و بر آن هم داده مى شود.
س5:  مردى كه خريد و فروش وسايل تهويه مى نمايد و مى داند كه اين وسيله از كويت هست حكم آن چيست؟
ج5:  اگر بداند كه آن غصبى است واجب است كه آن را تصدق كند.

«« « 1 » »»