: جستجو

(اشياء گمشده)

س1:  حكم پيدا شده ( لقطه ) در منطقه هاى كافر نشين چيست؟
ج1:  اگر بيشتر اهالى آنجا كافر باشند و دليلى بر مال مسلمان بودن آن نباشد جايز است كه بدون معرفى كردن مال خود بنمايد.
س2:  من يك سيّده هستم كه شوهر اختيار كرده ام و براى من هم كلاس دخترى بود كه با من درس مى خواند به من يك قطعه طلا داد كه به زرگر معيّنى بدهم آن را درست كند ، سپس از هم جدا شديم و او در استان ديگر است و من آدرس او را نمى دانم و چندين سال از اين جريان گذشته است، و مى ترسم به شوهرم بگويم رفتنم را براى جستجوى او ردّ كند، پس وظيفه من چيست؟
ج2:  همان قطعه طلا در نزد تو امانت مى ماند، اميد است كه دسترسى به صاحبش در موقعيتهاى ديگر ممكن باشد، و در حد امكان جستجو كردن لازم است.
س3:  حكم كسى كه يك قطعه طلا پيدا كرده و آن را فروخته و پول آن را خرج نموده است چيست؟ در صورتى كه تا به حال صاحب آن آشكار نشده است؟
ج3:  اگر آن را به مدت يكسال معرفى كرده است چيزى بر آن نيست، و اگر معرفى نكرده است او ضامن است و بر اوست طلا به مقدار آن كه در ذمّه اش باقى مى ماند.
س4:  حكم پيدا شده ( لقطه ) كه شخص آن را از مناطق مسلمان نشين و يا غيرمسلمان نشين پيدا مى كند چيست؟
ج4:  پيدا شده ( لقطه ) در حكم اهل آن مكانيست كه در آنجا پيدا شده است، پس اگر بيشتر اهل آنجا مالشان محترم باشد آن هم محترم است، و واجب است حكم لقطه بر آن اجرا شود با همان تفصيلى كه مجتهدين ذكر مى كنند، و اگر مالشان محترم نباشد آن وقت پيدا شده هم محترم نيست مال نمودن براى خودش جايز است.
س5:  شخصى مالى را كه تعرف آن ممكن نيست همانند سكّه هاى تكى و يا مالى كه همه از آن دارند را پيدا كند، آيا براى يابنده جايز است كه آن را خودش بردارد ( تملك كند )؟
ج5:  اگر آن قيمتش از ارزش سه گرم نقره كمتر باشد، مالك شدن به آن عيب ندارد و گرنه واجب است آن را تا مدت يكسال جستجو كند، و پس از آن جايز است كه تصدق كند و جايز است خودش بردارد ولى اگر بعداً مالك پيدا گرديد و به او جريان را خبر مى دهد اگر راضى نشد ضامن است، و اگر تعريف ممكن نباشد، اگر كمتر از قيمت سه گرم نقره باشد تملك آن جايز است، و لى اگر بيشتر باشد احتياط وجوبى اينست كه آن را تصدق دهد.
س6:  طرز شرعى براى تعريف پيدا شده ( لقطه ) چيست؟
ج6:  حدّ آن اينست كه در جاهايى كه انسان احتمال مى دهد كه صاحب آن را پيدا كرد تعريف نمايند و اندازه آن به مدت يكسال است.

«« « 1 » »»