: جستجو

(غسل ميّت)

س1:  شخصى شرابخوار دائمى بود به طورى كه شب را از روز تشخيص نمى داد فاسق و گنهكار در دوران زندگى خويش بود وفات كرد ، سؤال ما از آن شخصى است كه به اين ميّت غسل داده و نماز خوانده است آيا آن شخص مأجور است يا نه ؟
ج1:  بلى بلكه غسل دادن و نماز خواندن واجب كفائى بر تمامى مسلمانان است وقتى كه يكى اقدام كرد از ديگران ساقط مى شود ، و اگر عمل آن شخص ناشى از نبودن اعتقادش به حرام بودن شراب باشد آن وقت كافر مى شود و احترامش از بين مى رود .
س2:  آيا موالات ( پى در پى ) بودن در غسل ميّت واجب است ؟
ج2:  واجب نيست .
س3:  آيا موالات ( پى در پى ) بودن در غسل ميّت واجب است ؟
ج3:  واجب نيست .
س4:  وقت غسل دادن ميّت با آب خالص از او خون آمد آيا تمامى غسلها را دوباره انجام دهند و يا فقط غسل آب خالص را اعاده نمايند ؟
ج4:  وقتى خونريزى بعد از تمام شدن هر يك از غسلها باشد به صحت آن غسل ضرر نمى رساند بلكه تنها لازم است كه نجاست را پاك نمايند .
س5:  اينجا بعضى از حالات به ميّت پيش مى آيد مانند تصادفى كه خونريزى مى كند و خونش بند نمى آيد آيا جايز است كه سر آن را در كيسه گذاشت و يا با ريختن گچ و آهك به محل خونريزى آن را بند آورد و غسل جبيره داد و در صورتى كه غسل جبيره صحيح نباشد تكليف با بند نيامدن خون چيست ؟
ج5:  اگر انتظار بند آمدن خون ممكن باشد لازم است كه منتظر ماند و اگر امكان نداشته باشد غسل دادن آن با وجود خونريزى در آب كرّ و يا تنها موضع خونريزى را با بر طرف كردن خون در آب كرّ ممكن باشد و سپس آن را رها كرده خونريزى بكند تا غسل باقى بدن تمام شود واجب است آن طور نمايند و گرنه بنابر احتياط وجوبى ميان غسل جبيره و تيمم جمع نمايند .
س6:  شخصى متصدّى غسل و نماز ميّت است و او سيد هاشمى است و مردم محلّ به غير از او اعتماد نمى كنند ولى او در غسل و نماز خطا مى كند و چندين مرتبه خطايش را تذكر داده ايم باز هم خطا مى نمايد نظر حضرتعالى نسبت به اين مسأله چيست ؟
ج6:  با علم به خطاى آن واجب است كه انسان به آن قيام كند به غسل دادن و نماز خواندن آن نظارت كند و مورد اشتباهش را تذكر داده و عملش را تصحيح نمايد ولى اگر در خطا نمودنش شك شود كنجكاوى كردن لازم نيست .

«« « 1 » »»