: جستجو

(عيد نوروز)

س1:  ميان عيد نوروز و دين اسلام، در مذهب ما كه مذهب حق است چه ارتباطى هست؟
ج1:  آن در نزد ما از عيدها نيست، بلى روايتى وارد شده است كه در آن روز نماز و دعاى مخصوصى هست، ولى معلوم نيست كه نوروزى كه در آن نماز و دعا هست اين نوروز معروف است يا روز ديگر است.

«« « 1 » »»