: جستجو

(علم انبيا)

س1:  آيا گفتن (صلى الله عليه و آلهوسلم) افضل است ويا (صلى الله عليه و آله) افضل است؟
ج1:  اوّلى افضل است زيرا كه آن داراى احترام زيادتر است.
س2:  آيا حضرت موسى پيامبر (عليهم السلام) اعلم اهل زمانش بود؟ از ملاحظه اى داستان موسى (عليه السلام) با خضر (عليه السلام) مى بينيم كه خضر موسى را تعليم نمود، آيا او محتاج بود كه خضر به آن ياد بدهد؟ و آيا خضر پيامبر بود؟
ج2:  ظاهر اين است كه خضر (عليه السلام) از پيامبران بود، و علم مخصوصى نزد او بود كه در نزد موسى (عليه السلام) نبود، گرچه موسى اعلم اهل زمانش بود، بلكه اعلم از خضر بود در جهتى كه مردم به آن محتاج بودند، و بدين لحاظ او فرستاده شد بسوى آنها و خضر فرستاده نشد.

«« « 1 » »»