: جستجو

(اهتمام به امور مسلمين)

س1:  از پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) روايت شده است (من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس منهم) هر كسى كه صبح كند و به امور مسلمانان اهتمام نور زد از آنها نيست. آيا آنكه بر ما واجب است اكنون در قبال مسلمانها بيان فرمائيد؟ تا اينكه ما از چنگ زنندگان به شريعت رسول اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) باشيم؟
ج1:  واجب است كه از ته دل به آنها اهتمام بورزى به تناسب آن به اندازه اى توانائيت و به وجه شرعى جامه به اهتمام خودت بپوشانى.

«« « 1 » »»