: جستجو

(احكام محتضر)

س1:  بعضى از اشخاص وصيّت مى كنند كه جنازه آنها را به مشاهد مشرّفه ببرند وقتى كه اين را در بيمارستان خاطر نشان مى كنى آنها كالبد شكافى مى نمايند و بعضى از احشاء داخلى آن را قطع مى كنند تا اينكه بتوان جنازه را مدت طولانى نگهدارى نمود آيا ولىّ ميّت مى تواند با آنها به اين امر سازش كند ، در صورتى كه مسؤولين بيمارستان در شهرى از بردن جنازه در صورت عدم قطع احشاء جنازه خوددارى كنند سازش نمودن با آنها به اين امر آيا موجب مخالفت وصيّت نمى شود ؟
ج1:  بريدن اعضاء و احشاء جايز نيست و براى وصىّ وظيفه است كه آنها را از اين كار منع كند اگر چه باعث عمل نكردن به وصيت بوده باشد زيرا كه وصيّت نافذ نمى شود در صورتى كه عمل كردن به آن موجب ارتكاب به حرام باشد .
س2:  ولىّ و متصدى كه اجازه او درباره ميّت معتبر باشد كيست ؟
ج2:  ورثه ميّت ، وليّهاى ميّت در تجهيز و تكفين او هستند .

«« « 1 » »»