: جستجو

(طريقه هاى درويشى)

س1:  آيا صوفيگرى چيست؟ و حدود آن چيست؟ و آيا آن جايز است و يا جايز نيست؟
ج1:  در اين فرصت براى ما ممكن نيست كه در اين موضوع موشكافى كنيم و حدود و تفصيل آن را بيان كنيم، ولى آنكه سزاوار است گفته شود اينست كه تمامى طريقه هاى درويشى كه در اين روزها رايج است همه اش بدعت است و اساسى بر آن در دين و شريعت نيست، و ما را در اين باره استفتاء مفصل و مستقلى هست .

«« « 1 » »»