: جستجو

(رجعت)

س1:  رأى حضرتعالى در خصوص رجعت چيست؟ و آيا بعد از ظهور حضرت مهدى (عجل الله تعالى فرجه) كه خداوند شما را با عنايت و لطف خودش از ياوران و تأييد كنندگان و مدافعين او قرار دهد، امامان رجعت خواهند نمود؟
ج1:  در اين خصوص روايات زيادى در كتابهاى حديث وارد شده است و رجعت از مسلمات طايفه و ضروريات آنها بطور اجمال مى باشد.

«« « 1 » »»