: جستجو

(احكام استحاضه)

س1:  زنى كه استحاضه دارد اگر پنبه اى براى آزمايش خودش كه استحاضه اش كم است و يا متوسط است پيدا نكند آيا براى آن استفاده كردن از پارچه پاك و يا از دستمال كاغذى براى شناخت نوع استحاضه اش كفايت مى كند ؟
ج1:  هر آنچه در نفوذ خون به آن همانند پنبه باشد كفايت مى كند مانند باندهائى كه در بيمارستانها براى بستن زخمها استفاده مى كنند ، و شايد مثل آن باشد دستمالهاى كاغذى كه معروف به كلينكس است اگر از نوع خوب آن باشد و نرم باشد .

«« « 1 » »»