: جستجو

(ديه حمل و ميّت و حيوان)

س1:  اگر ماشينى به ماشين ديگر بزند و يا وسايل ديگرى كه با هم تصادم كنند و در نتيجه اشخاصى بميرند كه از جمله آنها يك خانمى است كه حامله هفت ماهه است آيا آن مستحق يك ديه است و يا مستحق دو ديه است؟
ج1:  مستحق دو ديه است يك ديه بر خود زن و يك ديه بر جنين آن و براى هر يك آن اندازه ديه بايد بدهند كه در كتابهاى فقهاء ذكر شده است.
س2:  و زمانى كه حمل به چهار ماهگى رسيد در نتيجه طلاق آماده شد كه حمل خود را ساقط نمايد، و آنكه به سقط جنين مباشرت نمود خانم دكتر بود: 1 ـ آيا ديه بر عهده مادر است و يا بر عهده خانم دكتر مى باشد؟ 2 ـ ديه به چه كسى مى رسد؟ 3 ـ كفارّه اين عمل چيست و كفاره به عهده چه كسى است؟ 4 ـ و اگر جنين به بيشتر از چهار ماه برسد ديه اش چقدر است؟
ج2:  1 ـ ديه بر عهده خانم دكتر است و مادر در گناه با او شريك است.
2 ـ دو سوم ديه به پدر و يك سوم آن به مادر مى رسد.
3 ـ كفاره به خانم دكتر است اگر او مباشرت به اسقاط جنين نمايد، و آن هم كفاره قتل عمدى است كه آن هم كفاره جمع ميان آزاد كردن بنده و روزه دو ماه پى در پى و طعام دادن به شصت مسكين مى باشد، و اگر يكى از آنها ممكن نباشد عوض آن استغفار مى كند، و بهتر است كه عوض آن بدانچه قدرت دارد تصدق بدهد.
4 ـ اگر روح داخل شود ديه اى آن ديه يك نفر انسان كامل است، كه اگر پسر باشد ديه اش هزار دينار طلا است كه تقريباً مساوى چهار كيلو و ربع كيلو طلا است، و يا ده هزار درهم نقره است كه مساوى سى كيلو است و يا صد شتر و يا دويست تا گاو ( به آن تفصيل سن هايشان ) و يا هزار رأس گوسفند است، و اگر دختر باشد نصف از اينها را مى دهد، و دخول روح در نزديكى ماه پنجم مى باشد.
س3:  زنى كودك سه ماهه و يا دو ماهه را خودش ساقط مى كند، حكم اين زن چيست؟ در صورتى كه شوهر مايل به اين كار نباشد، و يا بوده باشد، معلوم باشد كه زن به جهت بيشتر بودن فرزندانش دست به اين كار مى زند نه به خاطر معيشت و يا امور ديگر؟
ج3:  ساقط كردن حمل در حالات ذكر شده در سؤال حرام است، و ديه به عهده آن شخصى است كه مباشرت به اين عمل كرده است.
س4:  آيا ساقط كردن كودك پيش از داخل شدن روح با دادن ديه اش جايز است؟
ج4:  اين جايز نمى باشد.

«« « 1 » »»