: جستجو

(ديات زخمى كردن)

س1:  اگر كسى اقدام به زدن شخصى بنمايد كه باعث بيرون آمدن خون باشد بدون اينكه علّتى براى زدن آن باشد، و شخص مضروب در آن وقت چيزى نكرد تا مردم ميانجيگرى بكنند، و لكن پس از چهار ساعت و بعد از رفتن مردم در اولين فرصت آن هم مبادرت به زدن زننده اى اول كرد، آن هم چنان زد كه خون بيرون آمد، آيا در اينجا ديه بر هر دو طرف هست و يا اينكه ديه بر يكى از آنها است به لحاظ اينكه او از خود دفاع كرده است؟
ج1:  اين دفاع از جان نيست، بلكه انتقام و شوريدن و مقابله به مثل است، و بدين لحاظ ديه به هر دو طرف ثابت مى شود.

«« « 1 » »»