: جستجو

(ديه نفس)

س1:  مرد دزدى به خانه اى يكى از مسلمانان به قصد دزدى مى رود، و وقتى كه صاحب خانه احساس مى كند دزد آمده به اسلحه پناه مى برد كه از خودش و مالش و ناموسش دفاع نمايد، و به كشتن دزدى كه آشكارا به دزدى كردن آمده است اقدام مى كند، و در اينجا قضاوت عشايرى حكم مى كند كه خون بهاى مقتول را قاتل كه صاحب خانه است بدهد آيا ديه خواستن و گرفتن آن جايز است؟
ج1:  خون دزد هدر است و براى آن ديه نيست، و خواستن خون بهاى آن جايز نيست، بلى اگر بواسطه زخمى كردن و يا پى كردن او بتوان از شرّ او در امان شد احتياط وجوبى اين است كه او را از پا در نياورد ( نكشد ).

«« « 1 » »»