: جستجو

(احكام حيض)

س1:  در رساله عمليّه خود ( منهاج الصالحين ) ذكر فرموده ايد كه زن حائض اگر بعد از وقت فضيلتى نماز پاك باشد براى آن اداء آن واجب نيست گرچه وقت كمى باقى مى ماند سپس مثل زده ايد بر آن نماز ظهر و مغرب را آيا اين حكم در نمازهاى عصر و عشاء و صبح هم جارى است بعد از گذشتن وقت فضيلتى آنها در صورتى كه مى دانيم وقت فضيلتى براى اينها هم ذكر فرموده ايد ؟
ج1:  ظاهر اين است كه حكم درباره آنها جارى نيست اگر چه از عبارت توهم جريان حكم شده باشد .

«« « 1 » »»