: جستجو

(حرام شدن حيوانات حلال گوشتی)

س1:  زنى به برّه كوچك از هنگام ولادتش تا سفت شدن استخوان و گوشتش شير داده است، آيا جايز است اين برّه را سر ببرند و گوشت آن را بخورند؟
ج1:  جايز است خوردن آن.
س2:  هر كسى كه با حيوان حلال گوشتى نزديكى كند آيا بر او واجب است كه پول آن را به مالكش بدهد در صورتى كه صاحب حيوان بواسطه ندانستن جريان و يا حكم مسئله آن را نكشد و نسوزاند و يا اينكه وطى كننده به حكم مسئله آگاهى نداشته است معلوم باشد كه وطى كننده مالك حيوان نيست آيا بر وطى كننده واجب است كه قيمت حيوان را به صاحبش در اين حالات پرداخت نمايد اگر ذبح نكردن و نسوزاندن از روى سهل انگارى از طرف هر دو تاى آنها و يا يكى از آنها باشد؟
ج2:  بلى بر او دادن پول حيوان به مالكش در هر صورت واجب است، زيرا كه او سبب تلف شدن حيوان شده با كارى كه موجب حرمت آن شده است، ولو اينكه مالك اثر حرمت را از روى جهالت و يا معصيت عملى ننمايد.

«« « 1 » »»