: جستجو

(حيوان صحرايى ( برّى ))

س1:  قاعده اى حلال بودن خوردن گوشت حيوانات صحرايى چيست؟
ج1:  بخودى خود تمامى صاحبان دندان نيش و تمامى جانوران درنده، و خرس و فيل و خرگوش و ميمون و سوسمار و موش و موش صحرايى حرامند، و احتياط وجوبى اين است كه از حشرات و موش دو پا و جوجه تيغى اجتناب شود، بلكه در خوردن اكتفا شود بر شتر و گاو و گوسفند هر دو اهلى باشند يا وحشى و آهو و غزال سرخ و گوره خر و اُلاغ اهلى و اسب و قاطر، و اين سه اخيرى مكروه است.
س2:  از حيواناتى كه خوردن آن حرام است خرگوش است، آيا سبب در حرام بودن آن اين است كه مادّه آن حيض مى بيند، و يا به جهت امر ديگر است؟
ج2:  در خبرهاى شريف آمده است كه حرام است خوردن آن، زيرا كه آن از مسخ شدگان است، و به جهت اينكه در آن كثافت و خون هست، مهم اين است كه حرمت آن با اخبار اهل بيت (عليهم السلام) ثابت شده است و نظر كردن به علت مهم نيست.
س3:  در منطقه هاى دهات پرنده اى است كه آن را ( دراج ) جرب گويند آيا خوردن گوشت اين پرنده جايز است؟
ج3:  بلى خوردن آن جايز است.

«« « 1 » »»