: جستجو

(حيوان دريايى ( بحرى ))

س1:  برخى از ماهيها خيلى كم پولك دارند، و بيشتر بدنش خالى از پولك هست آيا خوردن آنها جايز است يا نه؟
ج1:  بلى جايز است.
س2:  دليل شرعى بر بودن مار ماهى ( جرى ) از محرّمات چيست؟
ج2:  دليل بر اين خبرهايى است كه از ائمّه اطهار (عليهم السلام) آنان كه همانند كشتى نوحند هر كه سوار شود نجات يابد و هر كه تخلف كند غرق گردد وارد شده است و با نص حديث نبوى تأييد شده است.

«« « 1 » »»