: جستجو

(شرايط سر بريدن ( شروط ذبح ))

س1:  گوشتهايى كه از شهرها و ممالك غير اسلامى وارد مى شود اگر آن را من از مسلمان بخرم آيا به پاكى و حلال بودنش حكم مى شود يا نه؟
ج1:  به پاكى و حلال بودن آن حكم نمى شود مگر اينكه احتمال بدهى كه مسلمان به احراز پاكى آن اهميّت مى دهد و در اين خصوص مسامحه نمى كند.
س2:  آيا گوشتى كه از ممالك كفر گرفته مى شود و نوشته شده كه كشتار به طريق اسلامى شده است آيا خوردن آن جايز است؟
ج2:  گوشتى كه از ممالك كفر مى آيد اگر از دست مسلمان گرفته شود و اين احتمال داده شود كه آن مسلمان احراز كرده كه آن به طريق اسلامى كشته شده است آن وقت حكم مى شود كه آن پاك است، ولى اگر معلوم باشد كه آن مسلمان احراز كشته شدن به طريق اسلامى را نكرده است آن وقت محكوم به نجاست و عدم تزكيه است.
س3:  بعضى از شركتهايى كه در دولتهاى اروپايى گوشت صادر مى كنند ظرفهايى را چاپ مى كنند كه در آن نوشته شده كه آن به طريق اسلامى كشته شده است آيا قول آنها را تصديق كنيم؟سپس آيا اگر روى آن بسته بندى ها نوشته شده باشد كه آن با نظارت هيئتى كه از طرف دولت اسلامى، مانند سعودى و امارات و ايران و غير آنها آمده است كشته شده است، آيا مى توانيم آن را ترتيب اثر بدهيم؟
ج3:  قول آنها و نوشته آنها تصديق نمى شود مگر اينكه شركت اسلامى باشد، و يا اينكه از دست مسلمانى بگيرى كه احتمال بدهى كه آن به احراز ذبح شرعى اهميّت مى دهد.
س4:  در بريطانيا محلّهايى هست كه گوشتهايى كه به مسلمانان حلال است مى فروشند اگر ما شك كرديم كه آن گوشتها را به طريق اسلام كشته اند يا نه آيا ما حكم بازار مسلمانان را بدان جاها مى توانيم جارى كنيم، و بنا بگذاريم كه خوردنش حلال و پاك است؟
ج4:  بنا بر حلال بودن آنها نمى توان گذاشت، مگر آنكه آن محل تابع بر مسلمانان باشد.
س5:  مرغى كه از پاهايش آويزان شده و سرش پايين است و جلو بدنش به عكس قبله ( شمال ) است، و كشنده آن مسلمان است و رو به قبله ايستاده و نام خدا به زبان مى آورد ( بسم الله مى گويد ) و مى كشد آيا آن خورده مى شود و يا اينكه ميته و نجس است؟
ج5:  آن در آن حالت ذكر شده ميته و نجس است، در صورتى كه كشنده قصداً و با دانسته اينكه بايد رو به قبله نمود بر خلاف قبله سرش را ببرد، ولى اگر نداند كه بايد رو به قبله ذبح كرد و يا خطا در چگونگى رو به قبله بودن و يا در تشخيص قبله نمود آن وقت خوردنش حلال مى شود، و همان كشتن آن را پاك مى نمايد.
س6:  اگر حيوان از پاهايش آويزان كنند در موقع سر بريدنش، و بدنش رو به قبله باشد آيا اين در روبرو بودن با قبله كافى است يا نه؟
ج6:  ظاهر اينست كه در آويزان نمودن حيوان از پاهايش سينه اش و شكمش روبروى قبله مى شود بطورى كه پشت آن به عكس قبله مى شود، و مواجه شدن با يك طرف بدنش در استقبال قبله كافى نيست.
س7:  اگر حيوان را پشت به قبله و يا منحرف از قبله بطور عمدى و يا سهوى سر ببرند حكمش چيست؟
ج7:  خوردن آن در صورت عمد حرام است و لكن در صورت سهو حلال است.
س8:  سر بريدن با كارد استيل كه متعارف است، و آنكه نسبت غير آهن در آن همانطورى كه اهل خبره مى گويند حدود ( 12 تا 14% ) مى شود، و شايد بيشترين آن به ( 25% ) مى رسد و به ( 30% ) نمى رسد مگر خيلى كم، و در كاردى كه ما نمى دانيم آيا قاطى غير آهن دارد يا نه جايز است؟
ج8:  ظاهر اينست كه آهن متعارف بدون قاطى با غير آهن نمى شود، ولى نسبت مخلوط متفاوت است، پس اگر مخلوط بيشتر از آن اندازه كه در آهن معمولى قاطى مى كنند نباشد مانعى نيست كه با آن ذبح نمايند، و در هر صورت ظاهر اينست كه نسبت قاطى شده اگر در حدود ( 12 ـ 14% ) دوازده تا چهارده درصد باشد مانعى ندارد كه با آن سر ببرند.
س9:  آيا سر بريدن با كاردهايى كه از مادّه آهن درست نشده مانند مس و استيل و غير آنها جايز است؟
ج9:  در صورت توانايى به ذبح با آهن سر بريدن به غير آهن صحيح نيست، بلى با كاردهايى كه با مواد ديگر مخلوط است اگر آن مخلوط در نظر عرف مستهلك باشد ( عرف آن را به حساب نياورد ) ذبح كردن مانعى ندارد، و اما استيل پس آن همانطورى كه گفته مى شود آهن خالص است و يا مخلوط است به چيزى كه مستهلك است در نظر عرف به حساب نمى آيد.

«« « 1 » »»