: جستجو

(چگونگى سربريدن ( كيفيت ذبح ))

س1:  آيا مى توانيم گوسفندى را كه زائيدنش نزديك است براى قربانى سر ببرّيم ، و حكم بچه اش چيست؟
ج1:  سر بريدن آن به عنوان قربانى جايز است، و واجب نيست كه برّه اش را سر ببرّند.
س2:  آيا گردن گنجشك را بريدن با دستها جايز است و گوشتش حلال مى شود؟
ج2:  خوردنش حرام است، زيرا كه آن ميته هست.

«« « 1 » »»