: جستجو

(كشنده ( ذابح ))

س1:  آيا در سر بريدن مرغ و غير آن ثوابى هست؟
ج1:  نه، مگر اينكه در آن برآوردن حاجت مؤمن و همانند آن بوده باشد.

«« « 1 » »»