: جستجو

(كفّاره پاره كردن لباس)

س1:  حكم زنى كه لباسهايش را در وفات برادرش پاره مى كند چيست؟
ج1:  كفّاره بر او نيست و بهتر است كه لباسش را پاره نكند، و خود را به صبر آراسته كند، بلى براى مرد حرام است كه لباسش را براى فوت پسرش و يا زنش پاره كند و در آن كفّاره قسم است، و آن سير كردن ده مسكين و يا لباس دادن به آنها، و اگر عاجز شد سه روز روزه پى در پى بايد بگيرد.

«« « 1 » »»