: جستجو

(غسل حيض و سبب آن)

س1:  زنى كه وسيله جلوگيرى از حامله شدن را به كار مى برد و آن باعث خونريزى در غير ايّام عادت مى شود در اين صورت حكم آن را درباره نماز و غسل بيان فرمائيد ؟
ج1:  اگر ده روز و يا بيش از ده روز از تمام شدن وقت عادتش خون بيايد وظيفه آن عمل كردن به احكام حيض است در صورتى كه بقيّه شرطهاى حيض در آن بوده باشد ، ولى اگر كمتر از ده روز از تمام شدن وقت عادتش خون ببيند استحاضه حساب مى كند و به حكمهاى استحاضه عمل مى كند .
س2:  زنى كه دواى مانع از آمدن خون حيض مى خورد گاهى در دوران عادتش لكّه هاى خونى مى بيند بدون اينكه در آن علامت حيض بوده باشد و اگر آن دوا را نخورد بعد از سه روز از ترك آن خون حيض مى آيد آيا حكم آن خون چيست ؟
ج2:  آن لكه هاى خون اگر با ضميمه خونهاى ديگرى كه مى آيد در ضمن ده روز سه روز را تمام كند حيض است والاّ حيض نمى باشد و خون استحاضه مى باشد .
س3:  حكم خونى كه زن در اول عادتش مى بيند و آنكه در رنگ خون استحاضه مى باشد چيست و حكم نماز آن و روزه آن روز را اگر چند دقيقه قبل از افطار آن خون بيايد ، بيان فرمائيد ؟
ج3:  آن خون از خون حيض حساب مى شود و روزه آن روز باطل مى شود ، اگر خون پيش از غايب شدن خورشيد بيايد نه قبل از افطار .

«« « 1 » »»