: جستجو

(كفّاره كندن مو)

س1:  حكم زنى كه موهايش را در از دست دادن عزيزش قطع مى كند چيست؟
ج1:  حرام است و در آن كفّاره هست و آن آزاد كردن بنده و يا روزه دو ماه پى در پى و يا اطعام شصت نادار است.
س2:  اگر زن موهايش را قطع كند و يا لباسش را پاره كند حكمش چيست؟
ج2:  اگر موهايش را قطع كند كفّاره روزه خوردن ماه رمضان كه آزاد كردن بنده يا سير كردن شصت مسكين و يا روزه دو ماه متوالى است بر او واجب مى شود و اگر لباسش را پاره كند كفّاره ندارد بايستى استغفار نمايد.
س3:  آيا براى زن جايز است كه در مصيبت هاى حضرت حسين (عليه السلام) موهاى خود را بكند، زيرا كه او همچنان مى گويد بر اين عمل عادت كرده است و آيا در مصيبتهاى شخصى همانند وفات پدر و يا شوهر و يا پسر كندن مو براى زن جايز است يا نه؟
ج3:  بلى در مصيبتهاى امام حسين (عليه السلام) جايز است و در مصيبتهاى شخصى جايز نيست و كفّاره دارد.

«« « 1 » »»