: جستجو

(احكام و غسل جنابت)

س1:  اگر از آب غسل رو قطره هائى به دست انسان در اثناء غسل بريزد آيا به صحيح بودن غسل اشكال مى رساند ؟
ج1:  به صحّت غسل اشكال نمى رساند .
س2:  در جواب يكى از استفتاها فرموده ايد كه اگر يك قسمت از سر به هنگام غسل جنابت نمودن از بعض بدن جلوتر و يا همزمان بشويد غسل او صحيح است و آيا اين به اين معنا است كه كامل شستن سر بعد از شستن تمام بدن و يا همزمان با آن صحيح است ؟
ج2:  بلى آن صحيح است حتّى با اين وصف .

«« « 1 » »»