: جستجو

(كيفيّت غسل جنابت)

س1:  آيا بر مؤمن واجب است كه به آن ظرفى كه با آن آب غسل مى ريزد دستش را داخل نكند و جورى آب را استعمال كند كه دست خورده نباشد ؟
ج1:  اگر دستش پاك باشد دست زدنش به آبى كه مى خواهد با آن غسل كند پيش از آنكه دو بار دستش را بشويد مكروه است ولى آب نجس نمى شود و استعمال آن حرام نمى شود .

«« « 1 » »»