: جستجو

(مهر)

س1:  آيا مهر ازدواج را مى توان حجّ بيت الله الحرام و يا يك جلد قران مجيد نمود، و يا اينكه در آن جهالت هست مهر مذكور معين نمى شود؟
ج1:  بلى اين جايز است و اين جهالت ضرر نمى رساند، بلكه جهالت در مهر با معين شدن آن در واقع ضرر نمى رساند مگر اينكه برگشتش به ترديد و شك و معين نشدن آن در واقع بوده باشد.
س2:  در بعضى از عرفها (محلّها) آنكه عقد خوانى را بهم مى زند مخارجى كه خواستگار و يا فاميل آن براى عقد خوانى خرج كرده اند بايستى پرداخت نمايد و هم چنين اگر عقد خوانى انجام گرفت آن مخارج را از مهر حساب مى كنند حكم شرعى اين مسئله چيست؟
ج2:  هيچ كدام از دو موضوع سئوال شده شرعى نيست و شوهر و بستگانش آنرا كه خرج كرده اند بر زن و بستگان آن به هنگام فسخ كردن عقد خوانى نمى توانند باز پس گيرند و در صورت تمام شدن ازدواج نمى توانند از مهر حساب نمايند، مگر اين كه از سابق توافق نمايند و شرط كنند كه آنرا كه خرج كرده اند ضمانت نمايند، و اين احتياج به عنايت خاصّى دارد.
س3:  وامها و مهرها آيا همان است كه در وقتش معين شده است و يا اينكه با تغيير كردن قيمت آنهم تغيير مى نمايد، درهم و دينار كه قيمت فعلى آن از قيمت ده سال و يا بيست سال پيش تفاوت كرده است آيا قيمت تغيير يافته پرداخت خواهد شد و يا همانى كه در اوّل معين شده است؟
ج3:  بلى آنكه در اوّل معين شده است آن پرداخت خواهد شد، و تغيير قيمت اثر ندارد.
س4:  در نزد برخى از افراد متعارف است كه مهر را يك نسخه از قران كريم و كلّه قند قرار مى دهند آيا در مسمّاى مهر اين كافى است، و در صورتى كه جايز نباشد اگر مهر نقدى را يك نسخه از قران و كلّه قند قرار دهند و آنيرا كه مى ماند هزار دينار قرار دهند آيا باقى مانده نقدى را تصحيح مى كند؟
ج4:  در مهر هر مالى كه از نظر شرعى صلاحيّت دارد خريد و فروش كنند و يا با يكديگر عوض نمايند اگر چه كمتر باشد كفايت مى كند.
س5:  آيا حجّ را مهر قرار دادن جايز است و يا اينكه در آن جهالت هست؟
ج5:  بلى جايز است گرچه در آن جهالت هم باشد.

«« « 1 » »»