: جستجو

(منع كردن از زايمان)

س1:  آيا جايز است مرد آبش را در موقع جماع از آب زن كنار بريزد؟
ج1:  بلى جايز است ولى كراهت دارد مگر اينكه زن هم راضى باشد.
س2:  آيا زن حق دارد كه به معالجه بدون اطلاع شوهرش اقدام نمايد، خواه شوهرش راضى، باشد و يا نباشد؟
ج2:  اگر معالجه نكردن براى آن سخت و حرجى باشد جايز است.
س3:  آيا شوهر حق دارد كه همسرش را از معالجه براى نزائيدنش منع نمايد، با اينكه درمان آن بوسيله خانم دكتر مى باشد؟
ج3:  حق ندارد مانع از علاج براى زائيدنش نمايد اگر نزائيدن براى زن خيلى سخت وحرجى باشد، و اين در صورتى است كه معالجه كردن باعث بيرون شدن از خانه باشد، ولى اگر باعث بيرون شدن از خانه نباشد حق ندارد اصلا مانع شود.

«« « 1 » »»