: جستجو

(آداب وسنن ازدواج)

س1:  حكم مجامعت با همسر در ايام عادت و غير عادت از پشت (دبر) چيست؟ و آيا زن حق دارد كه در هر دو فرض (جايز بودن و نبودن) مانع شود، و آيا زن اگر نگذارد مستحق نفقه مى باشد يا نه؟
ج1:  مجامعت با آن در حال پاك بودنش مكروه است، و احتياط وجوبى اينست كه در حال حيض ترك نمايد، و مقاربت با او از پشت (دبر) بدون رضايت زن جايز نيست، و اگر مانع شد نفقه اش ساقط نمى شود.
س2:  آيا مجامعت زن از پشتش ( دبرش ) با رضايتش جايز است؟ و حكم آنكه زن رضايت نداشته باشد و شوهرش اجبار نمايد چيست؟
ج2:  با رضايت زن كراهت دارد و بدون رضايتش حرام مى باشد ولى اگر بدون رضايت انجام دهد جفا كرده ولى زنا كار نمى باشد.
س3:  بعضى از رهگذرها از صداى آنان ناراحت مى شوند و بعضى خوشحال مى شوند؟
ج3:  از كوزه همان تراود كه در اوست و هر كس به طريق خود عمل مى كند.
س4:  و چادر مانع از شنيدن صداى خانمها نمى شود حكم آن چيست؟
ج4:  اگر صداى آنها شهوت انگيز باشد حرام است كه بشنوانند و بهتر است كه از اين كار خوددارى نمايند.
س5:  و اى بسا چادر مانع از عبور عابرين مى شود؟
ج5:  ضرر رساندن به عبور كنندگان حرام است.
س6:  و برخى از آنها چادر را در زمين ديگرى كه اجازه ندارد برپا مى كنند؟
ج6:  حرام است.
س7:  كارهاى بزرگ و دشوارى را انجام دادن همانند چادر براى نشستن مهمانان در عروسيها كه گاهى مزد آن به پنج هزار دلار مى رسد چگونه است؟ و اى بسا اين كار رسم مى شود كه فقير و نادار نمى تواند از عهده آن بر آيد؟
ج7:  حكم اين مسئله همانند مسئله گذشته است.
س8:  آرايش نمودن زن در شب زفاف به قيمت 700 دلار آمريكائى و يا بيشتر از آن اسراف است يا نه؟
ج8:  اين امر به اختلاف اشخاص و محّلها تفاوت مى كند، و در اين اشكال نيست كه آن از ول خرجيهائى است كه شرعاً خوب نيست.

«« « 1 » »»