: جستجو

(احكام ازدواج)

س1:  اگر كسى مزد كارهايش را جمع نمايد و براى ازدواجش ذخيره كند كه احتياج به ازدواج هم دارد، سپس موسم حجّ برسد در صورتى كه او مستطيع است، و اگر به سفر حجّ برود ازدواج او به تأخير مى افتد و معلوم باشد در صورت رفتن به حج ازدواج او در اين سال استطاعت بلكه پس از يكسال يا دو سال از سال استطاعت صورت نخواهد گرفت، و خرج كردن مال در حجّ ازدواج آن را بيشتر به تأخير مى اندازد آيا كدامين اينها را مقدم بدارد؟
ج1:  حج را مقدم مى دارد مگر اينكه حاجت شديدى به زودتر شدن ازدواج داشته باشد به طورى كه تأخير آن اجحاف و حرجى بر او بوده باشد.
س2:  آيا مثل اين حديثها مخصوص به ازدواج اوّل است و يا عموميّت دارد و غرض من در خصوص چند زن گرفتن مى باشد؟
ج2:  رعايت نمودن مصلحت دختر در ازدواج واجب است، و اين با اختلاف حالات تفاوت مى نمايد اى بسا صلاح نباشد دختر را از كسى كه داراى همسر است تزويج نمود و گاهى هم مصلحت باشد، و براى اين ضابطه و قاعده نيست.
س3:  حديثى كه وارد شده است كه اگر كسى آمد كه اخلاق و دين آن مورد رضايت شما قرار گرفت با ازدواج با آن حاضر باشيد و گرنه فتنه و يا فساد بزرگى رخ مى دهد، آيا پدرانى كه بر اين معيار (دين و اخلاق) حاضر نمى باشند دخترانشان را تزويج نمايند در پيشگاه خداوند عزوجل از فسادى كه در زمين واقع مى شود مسئول نمى باشند؟ و مقصود من جهت عمومى مسئله مى باشد؟
ج3:  انسان مسئوليت آنكه انجام مى دهد اگر مخالف حكم واجب شرعى باشد به عهده خواهد گرفت.

«« « 1 » »»