: جستجو

(احكام جنابت)

س1:  شخصى خود را پيش از نماز صبح جنب كرده و پيش از آفتاب زدن بيدار شده ولى آنقدر وقت ندارد كه غسل نمايد و نماز را در وقت بخواند حكم آن را بيان فرمائيد ؟
ج1:  احتياط استحبابى آن است كه تيمم نموده و نماز را بخواند وليكن واجب است بر او كه بعد از غسل نمازش را قضا نمايد .
س2:  غسل جنابت از حرام آيا از وضو كفايت مى كند و يا اينكه احتياج به وضو گرفتن هم دارد ؟
ج2:  بلى كفايت از وضو مى نمايد .
س3:  شخص جنب و يا زنى كه نجس است براى آنها خواندن قرآن بدون اينكه قرآن را مسّ نمايد جايز است ؟
ج3:  براى مرد جنب و زن حائض خواندن قرآن به طور مطلق مكروه است و خواندن آيه سجده از سوره هاى عزائم حرام است .

«« « 1 » »»