: جستجو

(وقف)

س1:  آيا وقف عقد است يا ايقاع است؟
ج1:  وقف از ايقاعات است و از عقود نيست.

«« « 1 » »»