: جستجو

(هبة)

س1:  شخصى مقدارى از مال توسط جمعى به خانواده اش فرستاد كه من هم از آن خانواده بودم و آن شخص نمى دانست كه خانواده اش به مسافرت رفته اند و ملاقات آنها امكان ندارد، آيا جايز است كه واسطه تمامى آن مال را به من بدهد؟
ج1:  جايز نيست كه تمامى آن مال را به تو بدهد مگر اينكه از فرستنده مال اجازه بگيرد.
س2:  شخصى به دوست خودش پيشنهاد كرد كه در گرفتن مواد غذايى از بازارهاى مركزى كمك كند ولى او شرط كرد بر آن كه چيزى از مواد را بنام ( هديّه ) به او بدهد، و معلوم است او كه مى گويد چيزى به عنوان هديّه خواهد داد خدمات او را ناديده مى گيرد و به او مساعده نمى كند، و ليكن پرسش در اينجا از اين است كه اگر دوستش بگويد كه از مواد هر چه مى خواهى بردار و باقيمانده را به من بده، آيا جايز است كه او از مواد بردارد يا نه و آيا اين عمل مطابق با شرع است؟
ج2:  هيچ مانعى ندارد كه از مواد به او بدهد اگر آن طرف خدمتى را انجام دهد.
س3:  اگر شخصى چيزى را در حال حياتش به يكى از نزديكانش ببخشد سپس بميرد آيا اين بخشش گذشته حساب مى شود و يا باقى است، و يا آن چيزى كه بخشوده شده است برمى گردد و به تركه ميت داخل مى شود؟
ج3:  بخشش مزبور صحيح و قطعى هست و به باقى ارث داخل نمى شود ، بلى لازم است در صحيح بودن بخشش اينكه شخص هبه شده آن بخشوده شده را در زمان زنده بودن بخشنده تحويل بگيرد ولى اگر پيش از قبض كردن بخشش كننده بميرد بذل باطل مى شود و آن چيز به ميراث برمى گردد.
س4:  شخصى اراده كرده است كه مقدارى از مالش را به يكى از نوه هايش كه بالغ بود بدهد ولى مايل نيست كه مال را به دست آن بدهد چون مى ترسد كه در غير احتياجات ضرورى خرج كند، آيا بر بخش كننده جايز است از كسى كه به آن بخش نموده است وكيل باشد در گرفتن آنكه بخش نموده است، سپس آن را به او نگهدارد و يا به صلاح او مطابق آنچه وكالتش اقتضاء مى كند بكار بياندازد و با اين مال بخشنده بخشش شده ( دهنده و گيرنده ) مى شود، آيا اين وكالت صحيح است؟
ج4:  واجب است كه وكالت در قبض و در نوع تصرفى كه بخشنده مى خواهد بوده باشد پس اگر آنكه به او بخشوده شده است اين طور وكالت بدهد قبض و تصرف صحيح است.
س5:  زنى به يكى از فرزنداش را يك خانه در موقع گرفتن خانه داده است ( هبه نموده است ) و آن را به هنگام خريدن به كسى اجاره داده كه از فاميلشان نمى باشد و با فرزندش شرط كرده است كه پول اجاره مال خودش باشد و پس از وفاتش دو سوم خانه مال پسرش باشد و يك سوم آن مال آن باشد مطابق شرطى كه نموده است بر او و مخفى نماند آن زن به هنگام خريدن خانه در ثبت به نام او كرده است و خود او را براى گرفتن وجه اجاره مى فرستاد، آيا اين هبه ( دادن ) از نظر شرعى درست است؟
ج5:  هبه ( دادن ) او صحيح است و شرط هم صحيح است.
س6:  در مناسبتها ( همانند عروسى ها و تولدها ) بعضى هدايا و كادوهاى مالى و پولى مى آورند، و برخى از آنها تنها به درد كودك و زن مى خورد ( همانند لباسها و زيورآلات ) با اينكه مى دانيم آنكه اين قرضهاى اجتماعى را (با مسامحه در عبارت) مرد اداء خواهد نمود، آيا واجب است كه آنها را براى كودك تا رسيدن بحدّ بلوغ نگهدارى نمود؟ و آيا براى زن جايز است آن چيزهايى كه فقط براى او صلاحيّت دارد همانند لباسهاى زنانه و زيورهاى طلا او تملك نمايد يا نه؟
ج6:  اگر ظاهر حال هديه كننده اين باشد كه آن مال كودك و زن هست مال آنها مى شود و براى پدر و شوهر تصرف در آن جايز نيست، ولى اگر ظاهر مال آن اين باشد كه آن براى پدر و شوهر است مال آنها مى شود، و اگر معلوم نباشد كه نظر هديه كننده چيست براى روشن شدن قضيّه بايستى به اهداء كننده رجوع نمود و از او پرسيد، و يا آن را از كسانى كه امر در ميان آنها مشكوك است بگيرد سپس احتياط نمايد و يا ميان آنها مصالحه نمايد.

«« « 1 » »»