: جستجو

(تقاصّ كردن)

س1:  اگر شخصى از مال كسى كه غايب است بدون مراجعه به حاكم شرع تقاصّ نمايد ( به اندازه مالش بردارد ) و پس از برداشتن از حاكم شرع اجازه بگيرد آيا اين اجازه بعدى كفايت مى كند؟
ج1:  بلى كفايت مى كند.
س2:  مردى از پدرش مبلغى را دزدى كرده است آيا به ورثه پس از وفات پدر جايز است كه از مال آن مرد بردارند ( تقاصّ كنند )؟
ج2:  بلى جايز است مگر اينكه پسرش را برئ الذّمه نمايد ( بر او بخشش نمايد ).

«« « 1 » »»