: جستجو

(قرض و دين)

س1:  اگر وام گيرنده با توانائيش به پرداخت وام از دادن آن خوددارى نمود به طورى كه وام دهنده مجبور شد كه به دادگاه شرعى و يا غير آن رجوع نمايد، آيا مخارجى كه در اين راه خرج مى نمايد مى تواند از مديون بگيرد؟
ج1:  حق ندارد مخارج ذكر شده را بگيرد.
س2:  در ذمّه من سيصد و پنجاه دينار بود كه از يك نفر پيش از آنكه قيمتها پايين بيايد وام گرفته بودم و پس از تغيير بازار رضايت به دادن دويست هزار دينار تمام شد و پس از چند ساعت از توافق آن شخص به منزل ما آمد و پنجاه هزار دينار اضافه خواست ( كه در مجموع دويست و پنجاه هزار دينار مى باشد ) من آن را پرداخت كردم و همه چيز خاتمه يافت ولى پس از يك ماه بهت زده شدم از اينكه پدر آن شخص به منزلم آمد تا از قول پسرش يكصد دينار هم از من طلبكارى نمايد، آيا از نظر شرعى حق دارند كه از من مطالبه نمايند با اينكه توافق ما حتمى و همه چيز تمام شده بود؟
ج2:  بنا بر آنچه در سؤال ذكر شده است كه توافق و تراضى به دويست دينار شده است وام دهنده در بيشتر از آن حق ندارد.

«« « 1 » »»