: جستجو

(سبب جنابت)

س1:  آيا از زن در موقع جماع نمودن و در غير آن وقت منى بيرون مى آيد ؟
ج1:  بلى گاهى از او منى در حال جماع بيرون مى آيد و گاهى در اوج شهوت هم از او منى بيرون مى آيد ولى در اين صورت احتياط وجوبى آن است كه بر آن آثار جنابت را بار نمايند و اين احتياط تمام نمى شود مگر اينكه ميان غسل كردن و وضو جمع نمايد .
س2:  در منهاج امام خوئى (قدس سره) ج 1 ، ط 29 ، ص 47 در مسأله ( 178 ) آمده است : ( وقتى كه مرد به خنثى دخول كرد و آن خنثى به زنى دخول كرد ... ) آيا اين دخول كردن مرد در اينجا در طرف جلو آن است يا در طرف عقب آن و آيا دخول نمودن اين خنثى به زن مقارن و همزمان با دخول كردن مرد به خنثى است يا بعد از فاصله است ؟
ج2:  در مفروض مسأله فرق ميان جلو و دبر نيست و منظورشان محقق بودن دو تا دخول است بدون اينكه ميان آنها غسل بنمايد زيرا كه براى خنثى در آن صورت غسل واجب مى شود ولى اگر يكى از آنها سر آمدش باشد غسل واجب نمى گردد .

«« « 1 » »»