: جستجو

(غايات وضو)

س1:  آيا مسّ نمودن لفظ جلاله ( الله ) بدون وضو در صورتى كه با عربى نوشته نشود جايز است ؟
ج1:  احتياط وجوبى اين است كه بدون وضو مسّ نشود .
س2:  آيا واجب است بر آن كسى كه آيه قرآن مى نويسد با وضو باشد ؟
ج2:  واجب نيست مگر اينكه نوشتن مس كردن قرآن را لازم گرفته باشد آن وقت احتياط وجوبى اين است كه با وضو باشد .
س3:  حكم مس نمودن نامهائى كه به نامهاى پيامبران و امامان (عليهم السلام) شباهت دارند بدون طهارت چيست ؟
ج3:  مس نمودن نامهاى پيامبران و امامان (عليهم السلام) طبق فتواى ما جايز است تا چه رسد به نامهاى مشابه آنها .

«« « 1 » »»