: جستجو

(فروش ميوه ها و سبزيجات)

س1:  آيا خوردن ميوه هاى درختهايى كه از ديوار خانه بيرون رفته است گرچه آن بيرون از خيابانها بوده باشد جايز است؟
ج1:  براى عابرين از خيابانها جايز است.
س2:  آيا فروختن ميوه ها پيش از رسيدن جايز است؟
ج2:  بلى جايز است.

«« « 1 » »»