: جستجو

(دادن جنس و گرفتن وجه)

س1:  دو نفر معامله اى را انجام دادند و خريدار به فروشنده بيعانه و يا قسمتى از پول معامله اى كه به آن توافق كرده اند داد و قرار گذاشتند كه مابقى پول را سر وقت معينى پرداخت نمايد و جنس را مشترى در اين مدت تحويل دهد، آيا فروشنده حق دارد در صورت عدم پرداخت خريدار بقيّه پول را در سر مدت معين شده معامله را فسخ نمايد، و آيا خريدار مى تواند بيعانه اى را كه داده بود بگيرد؟
ج1:  پيش از سرآمد وقت مزبور نمى تواند فسخ كند و اگر قرار گذاشته باشند كه در سر وقت معينّى وجه را پرداخت نمايد و در آن وقت خريدار پرداخت ننمايد فروشنده مى تواند معامله را فسخ نمايد.
اما بيعانه را لازم است در صورت محقق نشدن معامله و يا فسخ نمودن معامله به خريدار برگرداند.

«« « 1 » »»