: جستجو

(خيار شرط)

س1:  آيا آنكه در نزد مردم متعارف است همانند شرط شرعى مى باشد؟
ج1:  اين سؤال خيلى روشن نيست. بلى در برقرار شدن شرط، بودن آن بطور متعارف در نزد خريدار و فروشنده در ضمن معامله قصد شده باشد كفايت مى كند و اين به جهت اين است كه ساختار نوع معامله در نزد مردم بر همان روال مى باشد.
س2:  و چنانچه گرفتن بيعانه صحيح باشد آيا آن بدون قيد است خواه به طرف خبر بدهد يا ندهد و خواه در عقد قرارداد بخواند و يا نخواند ولى در عقد قولنامه بوده باشد؟
ج2:  بودن آن در قولنامه وقتى كه از آن هر دو طرف با خبر نشوند و آن را قصد ننمايند اثر ندارد.
س3:  و اگر شرط باطل باشد آيا عقد ( خريد و فروش ) را هم باطل مى كند؟
ج3:  باطل نمى كند.
س4:  براى خريد زمين قبلاً بيعانه مى دهند و شرط مى كنند اگر معامله تمام نشد فروشنده حق دارد كه در بيعانه هر طور خواست تصرف كند آيا بيعانه را تصرف كردن و يا قسمتى از آن را تصرف كردن جايز است؟
ج4:  جايز نيست چونكه به عقد قطعى مالك نشده است.

«« « 1 » »»