: جستجو

(شرايط عوضين)

س1:  آيا فروختن يك دستگاه از آپارتمان پيش از ساختن آن جايز است؟
ج1:  بلى جايز است مانند اينكه زمين را مى فروشد به شرط اينكه فروشنده آن را با نقشه اى معين شده بسازد.

«« « 1 » »»