: جستجو

(شرايط وضو)

س1:  مقصود از استدامه ( هميشه بودن ) حكمى با استدامه حقيقى چيست ؟
ج1:  مقصود از استدامه حقيقى ملتفت بودن تفصيلى به نيّت است و غرض از استدامه حكميّه استمرار نيّت به طور اجمال است به نحوى كه اگر از مكلّف از عملش و از آنچه به آن عمل وادار كرده است بپرسند به تفصيل جواب مى دهد .
س2:  آيا ريختن قطره هاى آب بر پاها و مسح كردن بر پاها خواه با آب وضو باشد و يا غير آن به صحت وضو ضرر مى رساند ؟
ج2:  اگر مسّماى مسح بر آنجائى كه باقى مانده خشك است محقق شود وضو صحيح است .
س3:  آيا خالكوبى بر بعضى از اعضاء بدن آن طورى كه ميان مردم متعارف شده است ساتر است و مانع صحيح بودن وضو و غسل و تيمم مى باشد ؟
ج3:  وقتى كه به جزئى از رنگ بشره در آمد حاجب و ساتر نمى شود ( وضو و غسل و تيمم صحيح است ) .
س4:  حكم رنگ كردن مو و يا چيزى كه مِش مى گويند نسبت به زن چيست ؟
ج4:  رنگ كردن مذكور جايز است و حرام نيست و مبطل وضو نمى باشد .
س5:  حكم جرمى كه بعد از تمام شدن نماز در اعضاء وضو انسان مى بيند بدون اينكه قبلاً از بودن آن مطلع باشد چيست ؟
ج5:  اگر احتمال دهد كه آن جرم قبل از وضو نبوده و يا احتمال دهد كه آب به زير آن جرم به جهت بيشتر ريختن آب به بشره مى رسد وضو صحيح است ولى اگر بداند كه آن در موقع وضو گرفتن بوده و آب به زير آن نمى رسد آن وقت لازم است كه دوباره وضو بگيرد و نماز را اعاده كند .
س6:  كسى كه لنگ است و يك پايش بريده شده است آيا موقع وضو گرفتن بر او لازم است بر آنچه باقى مانده از پايش مسح نمايد و در غسل بر او چه واجب است ؟
ج6:  واجب نيست مابقى پايش را مسح نمايد و اما در غسل تمام بدن را شستن بر او لازم است و قسمت باقى مانده از پايش را لازم است كه بشويد .
س7:  آيا مسح نمودن سر با دست چپ صحيح است ؟
ج7:  احتياط وجوبى اين است كه با ممكن بودن مسح نمودن با دست راست با دست چپ مسح نكند .
س8:  كسى كه شستن رو و دست راست و دست چپ را در شستن واجبى تمام نمى كند و آنها را در شستن بار دوم مستحبى تمام مى كند آيا وضويش صحيح است ؟
ج8:  بلى وضويش صحيح است .
س9:  در مسح سر آيا به روى موى سر مسح نمودن كافى است و يا لازم است كه انگشتان را ميان موهاى سر برده و از بالا به پائين مسح نمايد ؟
ج9:  مسح بر روى موها كفايت مى كند اگر مو آن اندازه بلند نباشد كه اگر آن را بكشى از جلو سر به بيرون كشيده مى شود ، و لازم نيست كه از بالا به پائين مسح نمود بلكه هر طور مسح نمايد كفايت مى كند .
س10:  كسى كه دو دستش قطع شده است آيا وضو و تيمم از او ساقط است و در صورتى كه بر او وضو گرفتن واجب باشد آيا فقط شستن رو كافى است يا نه ؟
ج10:  شستن رو بر چنين شخصى براى وضو واجب است و احتياط وجوبى اين است كه مابقى بازو را هم بشويد و اگر براى خودش امكان داشته باشد كه عضو را در زير شير بگيرد و بشويد بر خودش لازم است و اگر عذر داشته باشد واجب است از ديگرى كمك بگيرد و او هم به سر و پاهايش مسح مى نمايد .
س11:  از آب غسلهاى واجب قطره هائى به آب ديگرى مى ريزد آيا با آن آب مى توان غسل كرد يا نه ؟
ج11:  آب مذكور پاك است و قطرات ريخته شده آن را ناپاك نمى كند و اگر چند قطره به آب ديگر ريخته شود وضو و غسل با آن صحيح است و اگر بيشتر ريخته شود وضو و غسل با آن آب ممزوج صحيح نيست .
س12:  آيا وضو و غسل در آب بيشترى كه با رنگ گوگرد و يا با طعم آن تغيير يافته است و به آن آب معدنى ( گوگرد ) مى گويند و ما مى دانيم كه اين آب در منطقه موسوم به بادوش موصل جريان دارد صحيح است ؟
ج12:  مادامى كه به آن آب گفته مى شود وضو گرفتن و غسل كردن اشكال ندارد .

«« « 1 » »»